Volgen
Site Search
nl en fr
 
 
Generic Salary Survey 2019

Bestel nu

Vanaf eind juni 2019 is de 26ste editie van onze Generieke Salarisstudie beschikbaar. Organisaties die deelgenomen hebben aan onze salarisstudie genieten van een deelnemersprijs.

ONLINE TOOLS Deelnemers-prijs¹


RAPPORTEN Deelnemers-prijs¹


EXTRA

¹ Bij aankoop zonder deelname aan de studie betaalt u een supplement van 20%.

SALARISDATA

 

ALGEMENE INFORMATIE & VOORWAARDEN

Het Trendsrapport 2018-2019 ontvangt u gratis als u heeft deelgenomen aan de Generieke Salarisstudie 2019.
Naast de mogelijkheid tot een Inhouse Trainnig, wordt er verschillende keren per jaar een gratis Reward Architect (Advanced) opleiding georganiseerd bij Hudson.
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW (rapporten 6% BTW, software 21% BTW).
Deelnemersprijs impliceert dat uw organisatie zich engageert om de salarisgegevens aan Hudson over te maken. In geval van ingebrekestelling van deelname, zal de standaardprijs (+20%) doorgerekend worden De licentieovereenkomst voor Reward Architect (Advanced) is 12 maanden geldig ingaande van zodra de resultaten beschikbaar zijn (eind juni) of, bij aankoop van de studie ná 1 juli, vanaf het moment van aankoop. De licentie treedt in werking na ontvangst van de logingegevens en wordt telkens verlengd voor één jaar door stilzwijgende vernieuwing op de vervaldag.
Om de stilzwijgende verlenging te vermijden dient de Licentienemer bij aangetekend schrijven, ten minste 2 maanden voor de vervaldag, de overeenkomst op te zeggen. Na afloop van de vervaldag, is de Licentiegever - Hudson - gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.
Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling is er een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 10 % met een minimum van € 100,00, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- of gerechtskosten.
Indien de Licentienemer verzaakt te betalen binnen de 60 dagen na factuurdatum, heeft Hudson, onverminderd elk ander recht of middel waarover Hudson beschikt, het recht om zonder voorafgaand bericht de levering van het product op te heffen.
De vergoeding voor de licentieovereenkomst wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen.
Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van Gent met toepassing van de Belgische wetgeving.
De door u in deze bestelbon aangeleverde persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van deze overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

FACTURATIEGEGEVENS * Verplichte velden   

VERZENDINGSGEGEVENS (indien verschillend van facturatiegegevens)


BESTEL NU           

 
BPS BPS logo federgon
logo lrqa federgon HR supplier logo hr-excellence-2012
© 2011 - 2019 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.