Site Search
nl en fr
 
 

BESTEL NU

Mid-september, zal de 20ste editie van onze Tell-IT Salarisstudie beschikbaar zijn. De organisaties die deelnemen aan onze salarisstudie genieten van een speciale deelnemersprijs.

De resultaten van de studie zijn beschikbaar in onze online tool, Reward Architect Advanced. Benieuwd naar de werking hiervan? Mail ons voor meer informatie over onze gratis online demo’s waarin wij deze tool toelichten.

BESTELBON

Gelieve uw keuze aan te kruisen:

  TYPE DEELNEMENDE ORGANISATIE
STANDAARD PAKKET KLEIN ¹
(<100 FTE's)
MIDDELGROOT ¹
(100-250 FTE’s)
GROOT ¹
(>250 FTE’s)

EXTRA


¹ Bij aankoop zonder deelname betaalt u een supplement van 20%

² Bij deelname en aankoop van de Tell-IT Salarisstudie

 

SALARISDATA

ALGEMENE INFORMATIE & VOORWAARDEN

Het Trendsrapport 2018-2019 ontvangt u gratis als u heeft deelgenomen aan de Tell-IT Salarisstudie 2019.
Naast de mogelijkheid tot een Inhouse Trainnig, wordt er verschillende keren per jaar een gratis Reward Architect (Advanced) opleiding georganiseerd bij Hudson.
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW (rapporten 6% BTW, software 21% BTW).
Deelnemersprijs impliceert dat uw organisatie zich engageert om de salarisgegevens aan Hudson over te maken. In geval van ingebrekestelling van deelname, zal de standaardprijs (+20%) doorgerekend worden De licentieovereenkomst voor Reward Architect (Advanced) is 12 maanden geldig ingaande van zodra de resultaten beschikbaar zijn (mid-september) of, bij aankoop van de studie ná mid-september, vanaf het moment van aankoop. De licentie treedt in werking na ontvangst van de logingegevens en wordt telkens verlengd voor 12 maanden door stilzwijgende vernieuwing op de vervaldag.
Om de stilzwijgende verlenging te vermijden dient de Licentienemer bij aangetekend schrijven, ten minste 2 maanden voor de vervaldag, de overeenkomst op te zeggen. Na afloop van de vervaldag, is de Licentiegever - Hudson - gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.
Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling is er een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 10 % met een minimum van € 100,00, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- of gerechtskosten.
Indien de Licentienemer verzaakt te betalen binnen de 60 dagen na factuurdatum, heeft Hudson, onverminderd elk ander recht of middel waarover Hudson beschikt, het recht om zonder voorafgaand bericht de levering van het product op te heffen.
De vergoeding voor de licentieovereenkomst wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen.

FACTURATIEGEGEVENS * Verplichte velden   

VERZENDINGSGEGEVENS (indien verschillend van facturatiegegevens)


BESTEL NU           

 
© 2011 - 2020 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.