Site Search
nl en fr
 
 

BESTELBON

Begin oktober 2019 zullen de resultaten van de Salarisstudie in de Financiële Sector 2019 beschikbaar zijn. U kan kiezen uit verschillende rapporteringsmogelijkheden en deze bestellen door ons de bestelbon ondertekend terug te bezorgen:

ONLINE TOOL: REWARD ARCHITECT PRIJS


 

Door het ondertekenen van deze bestelbon, verbind ik mij ertoe om de informatie geleverd in de hierboven vermelde producten uitsluitend aan te wenden voor interne doeleinden. De desbetreffende data mogen in geen geval worden toegepast in het kader van consultancy opdrachten. Ik ga ook akkoord met de algemene informatie en voorwaarden die hieronder vermeld staan.

ALGEMENE INFORMATIE & VOORWAARDEN

De vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
De licentieovereenkomst voor Reward Architect (Advanced) is 12 maanden geldig ingaande van zodra de resultaten beschikbaar zijn (begin oktober) of, bij aankoop van de studie na 1 oktober, vanaf het moment van aankoop. De licentie treedt in werking na ontvangst van de logingegevens en wordt verlengd voor één jaar door stilzwijgende vernieuwing op de vervaldag. Om de stilzwijgende verlenging te vermijden dient de Licentienemer bij aangetekend schrijven, ten minste 2 maanden voor de vervaldag, de overeenkomst op te zeggen. Na afloop van de vervaldag, is de Licentiegever - Hudson - gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.
Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling is er een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 10 % met een minimum van € 100,00, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- of gerechtskosten.

Indien de Licentienemer verzaakt te betalen binnen de 60 dagen na factuurdatum, heeft Hudson, onverminderd elk ander recht of middel waarover Hudson beschikt, het recht om zonder voorafgaand bericht de levering van het product op te heffen.
De vergoeding voor de licentieovereenkomst wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen.
De door u in deze bestelbon aangeleverde persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van deze overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van Gent met toepassing van de Belgische wetgeving.

 

 

FACTURATIEGEGEVENS * Verplichte velden   

VERZENDINGSGEGEVENS (indien verschillend van facturatiegegevens)


BESTEL NU           

 
© 2011 - 2020 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.